Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu nhiệm vụ: Thuê bao đường truyền internet dùng riêng và mạng Vinaren năm 2019

Người viết: admin - Ngày viết: Monday, Jun 17, 2019 | 11:53 - Lượt xem: 530

Ngày 07/6/2019, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ban hành Quyết định số 1124/QĐ-TĐC về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu nhiệm vụ: Thuê bao đường truyền internet dùng riêng và mạng Vinaren năm 2019. 

Theo đó phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu nhiệm vụ “Thuê bao đường truyền internet dùng riêng và mạng Vinaren năm 2019” và danh sách tổ chuyên gia lựa chọn nhà thầu với nội dung chi tiết theo các phụ lục kèm theo.

Xem chi tiết tại đây Quyết định 1124

[wpdevart_facebook_comment curent_url="https://tcvn.gov.vn/2019/06/quyet-dinh-phe-duyet-ke-hoach-lua-chon-nha-thau-nhiem-vu-thue-bao-duong-truyen-internet-dung-rieng-va-mang-vinaren-nam-2019/" title_text="" title_text_color="#000000" title_text_font_size="22" title_text_position="left" width="100%" bg_color="#CCCCCC" animation_effect="random" count_of_comments="2" ]