Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu nhiệm vụ: Duy trì hoạt động của hệ thống mạng; trang/cổng thông tin điện tử và thiết bị công nghệ thông tin của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Người viết: admin - Ngày viết: Monday, Jun 17, 2019 | 13:58 - Lượt xem: 622

Ngày 07/6/2019, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ban hành Quyết định số 1125/QĐ-TĐC về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu nhiệm vụ: Duy trì hoạt động của hệ thống mạng; trang/cổng thông tin điện tử và thiết bị công nghệ thông tin của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

Theo đó, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu nhiệm vụ “Duy trì hoạt động của hệ thống mạng; trang/cổng thông tin điện tử, và thiết bị công nghệ thông tin của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng” và danh sách tổ chuyên gia lựa chọn nhà thầu với nội dung chi tiết theo các phụ lục kèm theo.

Xem chi tiết tại đây Quyết định 1125

 

 

[wpdevart_facebook_comment curent_url="https://tcvn.gov.vn/2019/06/quyet-dinh-phe-duyet-ke-hoach-lua-chon-nha-thau-nhiem-vu-duy-tri-hoat-dong-cua-he-thong-mang-trang-cong-thong-tin-dien-tu-va-thiet-bi-cong-nghe-thong-tin-cua-tong-cuc-tieu-chuan-do-luong-chat-luong/" title_text="" title_text_color="#000000" title_text_font_size="22" title_text_position="left" width="100%" bg_color="#CCCCCC" animation_effect="random" count_of_comments="2" ]