Quyết định công bố và hủy bỏ Tiêu chuẩn quốc gia ( QĐ 4188; 4189)

Người viết: admin - Ngày viết: Wednesday, Jun 12, 2019 | 14:57 - Lượt xem: 766

Ngày 28/12/2018, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 4188/QĐ-BKHCN về việc hủy bỏ Tiêu chuẩn quốc gia và Quyết định số 4189/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia.

Theo đó, Quyết định số 4188/QĐ-BKHCN hủy bỏ 02 Tiêu chuẩn quốc gia sau đây:

  1. TCVN ISO/IEC TS 17021-2:2013  / ISO/IEC TS 17021-2:2012 Đánh giá sự phù hợp – Yêu cầu đối với tổ chức đánh giá và chứng nhận hệ thống quản lý – Phần 2: Yêu cầu về năng lực đánh giá và chứng nhận hệ thống quản lý môi trường. 
  2. TCVN ISO/IEC 17021-3:2015 / ISO/IEC 17021-3:2013 Đánh giá sự phù hợp – Yêu cầu đối với tổ chức đánh giá và chứng nhận hệ thống quản lý – Phần 3: Yêu cầu về năng lực đánh giá và chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng.

Quyết định số 4189/QĐ-BKHCN công bố 04 Tiêu chuẩn quốc gia sau đây:

  1. TCVN ISO/IEC 17021-2:2018 / ISO/IEC 17021-2:2016 Đánh giá sự phù hợp – Yêu cầu đối với tổ chức đánh giá và chứng nhận hệ thống quản lý và chứng nhận hệ thống quản lý – Phần 2: Yêu cầu về năng lực đánh giá và chứng nhận hệ thống quản lý môi trường.
  2. TCVN ISO/IEC 17021-3:2018 / ISO/IEC 17021-3:2017 Đánh giá sự phù hợp – Yêu cầu đối với tổ chức đánh giá và chứng nhận hệ thống quản lý – Phần 3: Yêu cầu về năng lực đánh giá và chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng.
  3. TCVN ISO/IEC TS 17021-9:2018 / ISO/IEC TS 17021-9:2016 Đánh giá sự phù hợp – Yêu cầu đối với tổ chức đánh giá và chứng nhận hệ thống quản lý – Phần 9: Yêu cầu về năng lực đánh giá và chứng nhận hệ thống quản lý chống hối lộ
  4. TCVN ISO/IEC TR 17028:2018 / ISO/IEC TR 17028:2017 Đánh giá sự phù hợp – Hướng dẫn và ví dụ về chương trình chứng nhận dịch vụ.

Xem chi tiết tại đây Quyết định 4189 ; Quyết định 4188

[wpdevart_facebook_comment curent_url="https://tcvn.gov.vn/2019/06/quyet-dinh-cong-bo-va-tieu-huy-tieu-chuan-quoc-gia-qd-4188-4189/" title_text="" title_text_color="#000000" title_text_font_size="22" title_text_position="left" width="100%" bg_color="#CCCCCC" animation_effect="random" count_of_comments="2" ]