Thông báo kết quả tuyển chọn giao trực tiếp nhiệm vụ CT 712 (NSCL) năm 2019

Người viết: admin - Ngày viết: Tuesday, Mar 5, 2019 | 8:41 - Lượt xem: 632

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thông báo kết quả tuyển chọn tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm nhiệm vụ KH&CN “Tuyên truyền, phổ biến kiến thức về năng suất chất lượng trên truyền hình năm 2019” như sau:

  • Tổ chức chủ trì: Văn phòng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng;
  • Chủ nhiệm nhiệm vụ: ThS. Trần Anh Tuấn;
  • Thời gian thực hiện: 24 tháng.

Chi tiết xin liên hệ với Vụ Kế hoạch Tài chính, Tổng cục TCĐLCL (Điện thoại: 024.37911615; 024.37911626; email: vukhtc@tcvn.gov.vn ).

Xem chi tiết tại đây Thông báo kết quả tuyển chọn 2019

 

 

 

 

[wpdevart_facebook_comment curent_url="https://tcvn.gov.vn/2019/03/thong-bao-ket-qua-tuyen-chon-giao-truc-tiep-nhiem-vu-ct-712-nscl-nam-2019/" title_text="" title_text_color="#000000" title_text_font_size="22" title_text_position="left" width="100%" bg_color="#CCCCCC" animation_effect="random" count_of_comments="2" ]