Thông tư sửa đổi , bổ sung một số điều Thông tư số 06/2018/TT-BKHCN ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dầu nhờn động cơ đốt trong”

Người viết: admin - Ngày viết: Monday, Jan 7, 2019 | 10:44 - Lượt xem: 2028

Ngày 01/7/2018, Bộ KHCN ban hành thông tư số 10/2018/TT-BKHCN về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 06/2018/TT-BKHCN ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ KH&CN ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dầu nhờn động cơ đốt trong”.

Theo đó, sửa đổi bổ sung Điều 1 như sau: “Điều 1. Ban hành kèm Thông tư này QCVN 14:2018/BKHCN Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dầu nhờn động cơ đốt trong và Sửa đổi 1:2018 QCVN 14:2018/BKHCN Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dầu nhờn động cơ đốt trong”.

Sửa đổi bổ sung Điều 3 như sau: “Điều 3. Thời hạn chuyển tiếp

  1. Kể từ ngày 15/9/2019, sản phẩm dầu nhờn động cơ đốt trong sản xuất, pha chế, nhập khẩu, lưu thông trên thị trường phải áp dụng các quy định của QCVN 14:2018/BKHCN và Sửa đổi 1:2018 QCVN 14:2018/BKHCN.
  2. Dầu nhờn động cơ đốt trong sản xuất, pha chế, nhập khẩu đã được lưu thông trên thị trường trước ngày 15/09/2019 tiếp tục được lưu thông trên thị trường cho đến hết ngày 15/9/2021″.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/12/2018 

Xem chi tiết tại đây Thông tư 10.2018.TT.BKHCN

 

 

 

 

[wpdevart_facebook_comment curent_url="https://tcvn.gov.vn/2019/01/thong-tu-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-thong-tu-so-06-2018-tt-bkhcn-ban-hanh-quy-chuan-ky-thuat-quoc-gia-ve-dau-nhon-dong-co-dot-trong/" title_text="" title_text_color="#000000" title_text_font_size="22" title_text_position="left" width="100%" bg_color="#CCCCCC" animation_effect="random" count_of_comments="2" ]