Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Mua thiết bị lĩnh vực Dung tích, Áp suất và sửa chữa thiết bị đo lường lĩnh vực Quang học

Người viết: admin - Ngày viết: Thursday, Jan 3, 2019 | 10:36 - Lượt xem: 683

Ngày 19/12/2018, Tổng cục TCĐLCL ban hành quyết định số 2166/QĐ-TĐC về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Mua thiết bị lĩnh vực Dung tích, Áp suất và sửa chữa thiết bị đo lường lĩnh vực Quang học

Theo đó, đơn vị trúng thầu: Công ty TNHH Thiết bị và Chuyển giao Công nghệ; Giá trúng thầu: 1.358.830.000đ; Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước năm 2018; Loại hợp đồng: Trọn gói; Thời gian thực hiện hợp đồng: 05 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

Xem chi tiết tại đây QĐ2166

 

 

 

 

 

 

 

[wpdevart_facebook_comment curent_url="https://tcvn.gov.vn/2019/01/quyet-dinh-phe-duyet-ket-qua-lua-chon-nha-thau-goi-thau-mua-thiet-bi-linh-vuc-dung-tich-ap-suat-va-sua-chua-thiet-bi-do-luong-linh-vuc-quang-hoc/" title_text="" title_text_color="#000000" title_text_font_size="22" title_text_position="left" width="100%" bg_color="#CCCCCC" animation_effect="random" count_of_comments="2" ]