Quyết định thành lập tổ công tác Doanh nghiệp của Tổng cục TCĐLCL

Người viết: admin - Ngày viết: Friday, Nov 9, 2018 | 10:27 - Lượt xem: 100

Ngày 06/11/2018, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã ban hành Quyết định số 1868/QĐ-TĐC về việc thành lập tổ công tác Doanh nghiệp của Tổng cục TCĐLCL

Theo đó Tổ công tác có trách nhiệm thực hiện nhiệm và tổ chức hoạt động theo Quy chế làm việc của Tổ công tác Doanh nghiệp được ban hành Quyết định số 794/QĐ-TĐC ngày 26/5/2017 về việc thành lập Tổ công tác doanh nghiệp của Tổng cục TCĐLCL. Quyết định này thay thế Quyết định số 794/QĐ-TĐC 

Xem chi tiết tại đây QÐ 1868