Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho các gói thầu thuộc Dự án Tăng cường bổ sung trang thiết bị các hệ thóng chuẩn cho lĩnh vực đo lường vận tốc khí và lĩnh vực đo lường điện xoay chiều cao áp

Người viết: admin - Ngày viết: Wednesday, Nov 7, 2018 | 8:24 - Lượt xem: 1004

Ngày 22/10/2018, Tổng cục TCĐLCL đã ban hành quyết định số 3135/QĐ-TĐC về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho các gói thầu thuộc Dự án Tăng cường bổ sung trang thiết bị các hệ thóng chuẩn cho lĩnh vực đo lường vận tốc khí và lĩnh vực đo lường điện xoay chiều cao áp

Xem chi tiết tại đây QÐ 3135

 

 

 

 

 

[wpdevart_facebook_comment curent_url="https://tcvn.gov.vn/2018/11/quyet-dinh-phe-duyet-ke-hoach-lua-chon-nha-thau-cho-cac-goi-thau-thuoc-du-an-tang-cuong-bo-sung-trang-thiet-bi-cac-he-thong-chuan-cho-linh-vuc-do-luong-van-toc-khi-va-linh-vuc-do-luong-dien-xoay-chieu/" title_text="" title_text_color="#000000" title_text_font_size="22" title_text_position="left" width="100%" bg_color="#CCCCCC" animation_effect="random" count_of_comments="2" ]