Quyết định thực hiện các nhiệm vụ được giao trong Kế hoạch hành động của Bộ Khoa học và Công nghệ thực hiện Quyết định số 598/QĐ-TTg

Người viết: admin - Ngày viết: Friday, Oct 12, 2018 | 15:49 - Lượt xem: 894

Ngày 25/9/2018, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã ban hành Quyết định số 1569/QĐ-TĐC về việc phân công thực hiện các nhiệm vụ được giao trong Kế hoạch hành động của Bộ Khoa học và Công nghệ thực hiện Quyết định số 598/QĐ-TTg ngày 25 tháng 5 năm 2018

Xem chi tiết tại đây Quyết định 1596

[wpdevart_facebook_comment curent_url="https://tcvn.gov.vn/2018/10/quyet-dinh-thuc-hien-cac-nhiem-vu-duoc-giao-trong-ke-hoach-hanh-dong-cua-bo-khoa-hoc-va-cong-nghe-thuc-hien-quyet-dinh-so-598-qd-ttg/" title_text="" title_text_color="#000000" title_text_font_size="22" title_text_position="left" width="100%" bg_color="#CCCCCC" animation_effect="random" count_of_comments="2" ]