Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm thiết bị, linh kiện, hóa chất, bảo dưỡng hệ thống chuẩn đo lường

Người viết: admin - Ngày viết: Thursday, Oct 4, 2018 | 10:50 - Lượt xem: 633

Ngày 27 tháng 9 năm 2018, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã ban hành Quyết định số 1585/QĐ-TĐC về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm thiết bị, linh kiện, hóa chất, bảo dưỡng hệ thống chuẩn đo lường

Xem chi tiết tại đây Quyết định 1585

[wpdevart_facebook_comment curent_url="https://tcvn.gov.vn/2018/10/quyet-dinh-phe-duyet-ket-qua-lua-chon-nha-thau-goi-thau-mua-sam-thiet-bi-linh-kien-hoa-chat-bao-duong-he-thong-chuan-do-luong/" title_text="" title_text_color="#000000" title_text_font_size="22" title_text_position="left" width="100%" bg_color="#CCCCCC" animation_effect="random" count_of_comments="2" ]