Quyết định phân công thực hiện các nhiệm vụ triển khai Nghị định số 109/2018/NĐ-CP

Người viết: admin - Ngày viết: Tuesday, Oct 9, 2018 | 14:04 - Lượt xem: 1069

Ngày 02 tháng 10 năm 2018, Tổng cục TCĐLCL đã ban hành Quyết định số 1656/QĐ-TĐC về việc phân công thực hiện các nhiệm vụ triển khai Nghị định số 109/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 8 năm 2018 của Chính phủ về nông nghiệp hữu cơ

Xem chi tiết tại đây Quyết định số 1656

[wpdevart_facebook_comment curent_url="https://tcvn.gov.vn/2018/10/quyet-dinh-phan-cong-thuc-hien-cac-nhiem-vu-trien-khai-nghi-dinh-so-109-2018-nd-cp/" title_text="" title_text_color="#000000" title_text_font_size="22" title_text_position="left" width="100%" bg_color="#CCCCCC" animation_effect="random" count_of_comments="2" ]