Nhật Bản thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo sửa đổi một phần các yêu cầu tối thiểu đối với sản phẩm sinh học.

Người viết: admin - Ngày viết: Wednesday, Sep 5, 2018 | 16:56 - Lượt xem: 824

Ngày 26/7/2018, Nhật Bản thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo sửa đổi một phần các yêu cầu tối thiểu đối với sản phẩm sinh học. Cụ thể, sẽ sửa đổi các yêu cầu đối với sản phẩm huyết tương người đông lạnh.Mục đích của Dự thảo nhằm bảo vệ sức khoẻ và sự an toàn của con người. Chưa xác định thời gian dự kiến thông qua và thời gian dự kiến có hiệu lực. Hạn cuối cùng để các nước thành viên WTO tham gia góp ý kiến là ngày 26/8/2018. 
Mã thông báo: G/TBT/N/JPN/604

[wpdevart_facebook_comment curent_url="https://tcvn.gov.vn/2018/09/nhat-ban-thong-bao-cho-cac-nuoc-thanh-vien-wto-ve-viec-dua-ra-du-thao-sua-doi-mot-phan-cac-yeu-cau-toi-thieu-doi-voi-san-pham-sinh-hoc-2/" title_text="" title_text_color="#000000" title_text_font_size="22" title_text_position="left" width="100%" bg_color="#CCCCCC" animation_effect="random" count_of_comments="2" ]