Nhật Bản thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo Bản sửa đổi hệ thống đăng ký thuốc trừ sâu.

Người viết: admin - Ngày viết: Wednesday, Sep 5, 2018 | 16:37 - Lượt xem: 1593

Ngày 31/7/2018, Nhật Bản thông báo cho các nước thành viên WTO về việc đưa ra Dự thảo Bản sửa đổi hệ thống đăng ký thuốc trừ sâu. Để tăng cường sử dụng an toàn thuốc trừ sâu, Hệ thống đăng ký thuốc trừ sâu sẽ được sửa đổi các nội dung như hệ thống đánh giá, đăng ký, v.v.. Thời gian dự kiến thông qua và thời gian dự kiến có hiệu lực trong vòng 6 tháng kể từ ngày 15/6/2018. Ngày chính xác sẽ được tuyên bố trong sắc lệnh của chính phủ. Hạn cuối cùng để các nước thành viên WTO tham gia góp ý kiến là ngày 30/9/2018.
Mã thông báo: G/TBT/N/JPN/605

[wpdevart_facebook_comment curent_url="https://tcvn.gov.vn/2018/09/nhat-ban-thong-bao-cho-cac-nuoc-thanh-vien-wto-ve-viec-dua-ra-du-thao-ban-sua-doi-he-thong-dang-ky-thuoc-tru-sau/" title_text="" title_text_color="#000000" title_text_font_size="22" title_text_position="left" width="100%" bg_color="#CCCCCC" animation_effect="random" count_of_comments="2" ]