Công văn phổ biến thông tư hướng dẫn một số điều của Nghị định số 70/2018/NĐ-CP của Chính phủ

Người viết: admin - Ngày viết: Wednesday, Sep 26, 2018 | 10:57 - Lượt xem: 851

Ngày 25/9/2018 Vụ kế hoạch tài chính đã ban hành công văn số 312/KHTC về việc phổ biến thông tư hướng dẫn một số điều của Nghị định số 70/2018/NĐ-CP của Chính phủ

Xem chi tiết công văn tại đây CV 312 

[wpdevart_facebook_comment curent_url="https://tcvn.gov.vn/2018/09/cong-van-pho-bien-thong-tu-huong-dan-mot-so-dieu-cua-nghi-dinh-so-70-2018-nd-cp-cua-chinh-phu/" title_text="" title_text_color="#000000" title_text_font_size="22" title_text_position="left" width="100%" bg_color="#CCCCCC" animation_effect="random" count_of_comments="2" ]