Quyết định về việc ban hành Quy chế Tiếp công dân của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Người viết: admin - Ngày viết: Monday, Aug 20, 2018 | 17:13 - Lượt xem: 769

Ngày 02 tháng 7 năm 2015 Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã ban hành quyết định số 965/QĐ-TĐC về việc ban hành Quy chế Tiếp công dân của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

(Nội dung quy chế xem chi tiết tại đây)

[wpdevart_facebook_comment curent_url="https://tcvn.gov.vn/2018/08/quyet-dinh-ve-viec-ban-hanh-quy-che-tiep-cong-dan-cua-tong-cuc-tieu-chuan-do-luong-chat-luong/" title_text="" title_text_color="#000000" title_text_font_size="22" title_text_position="left" width="100%" bg_color="#CCCCCC" animation_effect="random" count_of_comments="2" ]