Quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu thực hiện đăng tải 20 bài tuyên truyền về năng suất và chất lượng trên báo điện tử Vnexperess và 20 bài tuyên truyền về năng suất và chất lượng trên báo điện tử Dân trí

Người viết: admin - Ngày viết: Tuesday, Jul 3, 2018 | 3:55 - Lượt xem: 844

Quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu thực hiện đăng tải 20 bài tuyên truyền về năng suất và chất lượng trên báo điện tử Vnexperess và 20 bài tuyên truyền về năng suất và chất lượng trên báo điện tử Dân trí

[wpdevart_facebook_comment curent_url="https://tcvn.gov.vn/2018/07/quyet-dinh-ve-viec-phe-duyet-ket-qua-lua-chon-nha-thau-goi-thau-thuc-hien-dang-tai-20-bai-tuyen-truyen-ve-nang-suat-va-chat-luong-tren-bao-dien-tu-vnexperess-va-20-bai-tuyen-truyen-ve-nang-suat-va-cha/" title_text="" title_text_color="#000000" title_text_font_size="22" title_text_position="left" width="100%" bg_color="#CCCCCC" animation_effect="random" count_of_comments="2" ]