Quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu thực hiện chuyên đề ” Năng suất chất lượng”, “Giải thường chất lượng Quốc gia” trên báo in: Diễn đàn doanh nghiệp, Lao động cuối tuần, Thời báo doanh nhân

Người viết: admin - Ngày viết: Tuesday, Jul 3, 2018 | 3:57 - Lượt xem: 1194

Quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu thực hiện chuyên đề ” Năng suất chất lượng”, “Giải thường chất lượng Quốc gia” trên báo in: Diễn đàn doanh nghiệp, Lao động cuối tuần, Thời báo doanh nhân

[wpdevart_facebook_comment curent_url="https://tcvn.gov.vn/2018/07/quyet-dinh-ve-viec-phe-duyet-ket-qua-lua-chon-nha-thau-goi-thau-thuc-hien-chuyen-de-nang-suat-chat-luong-giai-thuong-chat-luong-quoc-gia-tren-bao-in-dien-dan-doanh-nghiep-lao-dong-cuoi-tua/" title_text="" title_text_color="#000000" title_text_font_size="22" title_text_position="left" width="100%" bg_color="#CCCCCC" animation_effect="random" count_of_comments="2" ]