Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các dự án tăng cường trang thiết bị bắt đầu thực hiện từ năm 2018

Người viết: admin - Ngày viết: Tuesday, Jul 17, 2018 | 16:56 - Lượt xem: 798

Ngày 22/5/2018 theo quyết định số 1382/QĐ-BKHCN Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các dự án tăng cường trang thiết bị bắt đầu thực hiện từ năm 2018 của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

[wpdevart_facebook_comment curent_url="https://tcvn.gov.vn/2018/07/quyet-dinh-ve-viec-phe-duyet-ke-hoach-lua-chon-nha-thau-cac-du-an-tang-cuong-trang-thiet-bi-bat-dau-thuc-hien-tu-nam-2018/" title_text="" title_text_color="#000000" title_text_font_size="22" title_text_position="left" width="100%" bg_color="#CCCCCC" animation_effect="random" count_of_comments="2" ]