Quyết định về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ KH&CN đặt hàng thuộc dự án “Thúc đẩy hoạt động năng suất và chất lượng”thuộc Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hoá của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020” tuyển chọn thực hiện từ năm 2019 (đợt 2)

Người viết: admin - Ngày viết: Friday, Jul 13, 2018 | 14:04 - Lượt xem: 819

Quyết định về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ KH&CN đặt hàng thuộc dự án “Thúc đẩy hoạt động năng suất và chất lượng”thuộc Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hoá của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020” tuyển chọn thực hiện từ năm 2019 (đợt 2)

[wpdevart_facebook_comment curent_url="https://tcvn.gov.vn/2018/07/quyet-dinh-ve-viec-phe-duyet-danh-muc-nhiem-vu-khcn-dat-hang-thuoc-du-an-thuc-day-hoat-dong-nang-suat-va-chat-luongthuoc-chuong-trinh-quoc-gia-nang-cao-nang-suat-va-chat-luong-s/" title_text="" title_text_color="#000000" title_text_font_size="22" title_text_position="left" width="100%" bg_color="#CCCCCC" animation_effect="random" count_of_comments="2" ]