Quyết định về việc phân công thực hiện các nhiệm vụ được giao trong Kế hoạch của Bộ KH&CN triển khai Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ

Người viết: admin - Ngày viết: Friday, Jul 13, 2018 | 15:36 - Lượt xem: 881

Ngày 10 tháng 7 năm 2018 theo quyết định số 137/QĐ-TĐC Quyết định về việc phân công thực hiện các nhiệm vụ được giao trong Kế hoạch của Bộ KH&CN triển khai Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ

[wpdevart_facebook_comment curent_url="https://tcvn.gov.vn/2018/07/quyet-dinh-ve-viec-phan-cong-thuc-hien-cac-nhiem-vu-duoc-giao-trong-ke-hoach-cua-bo-khcn-trien-khai-nghi-dinh-so-74-2018-nd-cp-ngay-15-5-2018-cua-chinh-phu/" title_text="" title_text_color="#000000" title_text_font_size="22" title_text_position="left" width="100%" bg_color="#CCCCCC" animation_effect="random" count_of_comments="2" ]