Quyết định Ban hành triển khai Quyết định số 198/QĐ-TTg ngày 09/2/2018 của Thủ tướng Chính phủ

Người viết: admin - Ngày viết: Tuesday, Jul 17, 2018 | 9:54 - Lượt xem: 1029

Ngày 29/6/2018 theo quyết định số 900/QĐ- BCĐĐTQ Quyết định Ban hành triển khai Quyết định số 198/QĐ-TTg ngày 09/2/2018 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Đề án Hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật xây dựng

[wpdevart_facebook_comment curent_url="https://tcvn.gov.vn/2018/07/quyet-dinh-ban-hanh-trien-khai-quyet-dinh-so-198-qd-ttg-ngay-09-2-2018-cua-thu-tuong-chinh-phu/" title_text="" title_text_color="#000000" title_text_font_size="22" title_text_position="left" width="100%" bg_color="#CCCCCC" animation_effect="random" count_of_comments="2" ]