Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Thuê cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin để duy trì hệ thống một cửa riêng của Bộ Khoa học Công nghệ kết nối với cơ chế một cửa Quốc gia

Người viết: admin - Ngày viết: Friday, Jun 15, 2018 | 3:35 - Lượt xem: 823

Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu: Thuê cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin để duy trì hệ thống một cửa riêng của Bộ Khoa học Công nghệ kết nối với cơ chế một cửa Quốc gia

[wpdevart_facebook_comment curent_url="https://tcvn.gov.vn/2018/06/quyet-dinh-phe-duyet-ket-qua-lua-chon-nha-thau-goi-thau-thue-co-so-ha-tang-cong-nghe-thong-tin-de-duy-tri-he-thong-mot-cua-rieng-cua-bo-khoa-hoc-cong-nghe-ket-noi-voi-co-che-mot-cua-quoc-gia/" title_text="" title_text_color="#000000" title_text_font_size="22" title_text_position="left" width="100%" bg_color="#CCCCCC" animation_effect="random" count_of_comments="2" ]