Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu in ấn, phát hành 20 đầu sách

Người viết: admin - Ngày viết: Monday, Jun 18, 2018 | 11:09 - Lượt xem: 901

Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu in ấn, phát hành 20 đầu sách

[wpdevart_facebook_comment curent_url="https://tcvn.gov.vn/2018/06/quyet-dinh-phe-duyet-ket-qua-lua-chon-nha-thau-goi-thau-in-an-phat-hanh-20-dau-sach/" title_text="" title_text_color="#000000" title_text_font_size="22" title_text_position="left" width="100%" bg_color="#CCCCCC" animation_effect="random" count_of_comments="2" ]