Thông báo tuyển chọn tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc Dự án 1, 2 Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020” (thực hiện từ năm 2019)

Người viết: admin - Ngày viết: Wednesday, May 16, 2018 | 3:29 - Lượt xem: 1005

Thông báo tuyển chọn tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc Dự án 1, 2 Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020”  (thực hiện từ năm 2019)

[wpdevart_facebook_comment curent_url="https://tcvn.gov.vn/2018/05/thong-bao-tuyen-chon-to-chuc-va-ca-nhan-thuc-hien-nhiem-vu-khoa-hoc-va-cong-nghe-thuoc-du-an-1-2-chuong-trinh-quoc-gia-nang-cao-nang-suat-va-chat-luong-san-pham-hang-hoa-cua-doanh-nghiep/" title_text="" title_text_color="#000000" title_text_font_size="22" title_text_position="left" width="100%" bg_color="#CCCCCC" animation_effect="random" count_of_comments="2" ]