Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Tăng cường cơ sở hạ tầng về công nghệ thông tin cho Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Người viết: admin - Ngày viết: Wednesday, May 9, 2018 | 2:44 - Lượt xem: 818

Ngày 04/5/2018, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ban hành Quyết định số 692/QĐ-TĐC về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Tăng cường cơ sở hạ tầng về công nghệ thông tin cho Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

Xem chi tiết Quyết định 692/QĐ-TĐC

[wpdevart_facebook_comment curent_url="https://tcvn.gov.vn/2018/05/quyet-dinh-ve-viec-phe-duyet-ke-hoach-lua-chon-nha-thau-du-an-tang-cuong-co-so-ha-tang-ve-cong-nghe-thong-tin-cho-tong-cuc-tieu-chuan-do-luong-chat-luong/" title_text="" title_text_color="#000000" title_text_font_size="22" title_text_position="left" width="100%" bg_color="#CCCCCC" animation_effect="random" count_of_comments="2" ]