Quyết định về việc phê duyệt hồ sơ mời thầu gói thầu: Thực hiện chuyên đề “năng suất chất lượng” ” Giải thưởng chất lượng Quốc gia” trên báo in: Diễn đàn doanh nghiệp, Lao động cuối tuần,Thời báo doanh nhân

Người viết: admin - Ngày viết: Friday, May 11, 2018 | 1:58 - Lượt xem: 981

Ngày 02/5/2018, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường ban hành Quyết định số 679/QĐ-TĐC về việc phê duyệt hồ sơ mời thầu gói thầu: Thực hiện chuyên đề “Năng suất chất lượng”, ” Giải thưởng chất lượng Quốc gia” trên báo in: Diễn đàn doanh nghiệp, Lao động cuối tuần,Thời báo doanh nhân

Xem chi tiết Quyết định 679/QĐ-TĐC

[wpdevart_facebook_comment curent_url="https://tcvn.gov.vn/2018/05/quyet-dinh-ve-viec-phe-duyet-ho-so-moi-thau-goi-thau-thuc-hien-chuyen-de-nang-suat-chat-luong-giai-thuong-chat-luong-quoc-gia-tren-bao-in-dien-dan-doanh-nghiep-lao-dong-cuoi-tuanthoi-bao/" title_text="" title_text_color="#000000" title_text_font_size="22" title_text_position="left" width="100%" bg_color="#CCCCCC" animation_effect="random" count_of_comments="2" ]