Quyết định phê duyệt danh mục nhiệm vụ KH&CN đặt hàng thuộc dự án ” Xây dựng và áp dụng Tiêu chuẩn, Quy chuẩn kỹ thuật” thuộc Chương trình Quốc gia” Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020″ tuyển chọn thực hiện từ năm 2019

Người viết: admin - Ngày viết: Wednesday, May 16, 2018 | 3:43 - Lượt xem: 1159

Xem chi tiết Quyết định 1288/QĐ-BKHCN

[wpdevart_facebook_comment curent_url="https://tcvn.gov.vn/2018/05/quyet-dinh-phe-duyet-danh-muc-nhiem-vu-khcn-dat-hang-thuoc-du-an-xay-dung-va-ap-dung-tieu-chuan-quy-chuan-ky-thuat-thuoc-chuong-trinh-quoc-gia-nang-cao-nang-suat-va-chat-luong-san-pham-hang/" title_text="" title_text_color="#000000" title_text_font_size="22" title_text_position="left" width="100%" bg_color="#CCCCCC" animation_effect="random" count_of_comments="2" ]