Quyết định phê duyệt danh mục nhiệm vụ KH&CN đặt hàng thuộc dự án ” Thúc đẩy hoạt động năng suất và chất lượng” thuộc Chương trình Quốc gia” Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020″ tuyển chọn thực hiện từ năm 2019 (Nhóm nhiệm vụ: Thí điểm áp dụng hệ thống quản lý, mô hình, công cụ cải tiến năng suất chất lượng tiên tiến vào doanh nghiệp)

Người viết: admin - Ngày viết: Wednesday, May 16, 2018 | 3:37 - Lượt xem: 894

Xem chi tiết Quyết định 1254/QĐ-BKHCN

[wpdevart_facebook_comment curent_url="https://tcvn.gov.vn/2018/05/quyet-dinh-phe-duyet-danh-muc-nhiem-vu-khcn-dat-hang-thuoc-du-an-thuc-day-hoat-dong-nang-suat-va-chat-luong-thuoc-chuong-trinh-quoc-gia-nang-cao-nang-suat-va-chat-luong-san-pham-hang-hoa-cua-2/" title_text="" title_text_color="#000000" title_text_font_size="22" title_text_position="left" width="100%" bg_color="#CCCCCC" animation_effect="random" count_of_comments="2" ]