Quyết định phê duyệt danh mục nhiệm vụ KH&CN đặt hàng thuộc dự án ” Thúc đẩy hoạt động năng suất và chất lượng” thuộc Chương trình Quốc gia” Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020″ tuyển chọn thực hiện từ năm 2019 (Nhóm nhiệm vụ:Tuyên truyền, phổ biến kiến thức về năng suất chất lượng )

Người viết: admin - Ngày viết: Wednesday, May 16, 2018 | 3:46 - Lượt xem: 571

Xem chi tiết Quyết định 1289/QĐ-BKHCN