Đài Loan thông báo cho các nước thành viên WTO về việc Dự thảo “Quy định về ghi nhãn sản phẩm nước tương đóng gói “

Người viết: admin - Ngày viết: Thursday, May 3, 2018 | 1:28 - Lượt xem: 891

Ngày 12/3/2018, Đài Loan thông báo cho các nước thành viên WTO về việc Dự thảo “Quy định về ghi nhãn sản phẩm nước tương đóng gói ” được thông báo cho WTO vào ngày 03/8/2016 mã thông báo G/TBT/N/TPKM/241 đã ban hành vào ngày 8 tháng 3 năm 2018 và sẽ có hiệu lực vào ngày 1 tháng 1 năm 2019. Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại: https://members.wto.org/crnattachments/201 8/TBT/TPKM/18_1324_00_x.pdf
Mã thông báo: G/TBT/N/TPKM/241/Add.2

(Nguồn:tbt.gov.vn)

[wpdevart_facebook_comment curent_url="https://tcvn.gov.vn/2018/05/dai-loan-thong-bao-cho-cac-nuoc-thanh-vien-wto-ve-viec-du-thao-quy-dinh-ve-ghi-nhan-san-pham-nuoc-tuong-dong-goi/" title_text="" title_text_color="#000000" title_text_font_size="22" title_text_position="left" width="100%" bg_color="#CCCCCC" animation_effect="random" count_of_comments="2" ]