Quyết định về việc phân công thực hiện các nhiệm vụ được giao trong Kế hoạch hành động của Bộ Khoa học và Công nghệ thực hiện Nghị quyết 137/NQ-CP và Nghị quyết 139/NQ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ

Người viết: admin - Ngày viết: Monday, Apr 16, 2018 | 2:31 - Lượt xem: 965

Ngày 10/4/2018, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ban hành Quyết định số 574/QĐ-TĐC về việc phân công thực hiện các nhiệm vụ được giao trong Kế hoạch hành động của Bộ Khoa học và Công nghệ thực hiện Nghị quyết 137/NQ-CP và Nghị quyết 139/NQ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ.

Xem chi tiết Quyết định 574/QĐ-TĐC

[wpdevart_facebook_comment curent_url="https://tcvn.gov.vn/2018/04/quyet-dinh-ve-viec-phan-cong-thuc-hien-cac-nhiem-vu-duoc-giao-trong-ke-hoach-hanh-dong-cua-bo-khoa-hoc-va-cong-nghe-thuc-hien-nghi-quyet-137-nq-cp-va-nghi-quyet-139-nq-cp-ngay-31-12-2017-cua-chinh-phu/" title_text="" title_text_color="#000000" title_text_font_size="22" title_text_position="left" width="100%" bg_color="#CCCCCC" animation_effect="random" count_of_comments="2" ]