Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Thuê cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin để duy trì hệ thống một cửa riêng của Bộ Khoa học và Công nghệ kết nối với cơ chế một cửa Quốc gia

Người viết: admin - Ngày viết: Wednesday, Apr 4, 2018 | 2:00 - Lượt xem: 828

Ngày 30/3/2018, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ban hành Quyết định số 510/QĐ-TĐC về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Thuê cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin để duy trì hệ thống một cửa riêng của Bộ Khoa học và Công nghệ kết nối với cơ chế một cửa Quốc gia.

Xem chi tiết Quyết định 510/QĐ-TĐC

[wpdevart_facebook_comment curent_url="https://tcvn.gov.vn/2018/04/quyet-dinh-phe-duyet-ke-hoach-lua-chon-nha-thau-du-an-thue-co-so-ha-tang-cong-nghe-thong-tin-de-duy-tri-he-thong-mot-cua-rieng-cua-bo-khoa-hoc-va-cong-nghe-ket-noi-voi-co-che-mot-cua-quoc-gia/" title_text="" title_text_color="#000000" title_text_font_size="22" title_text_position="left" width="100%" bg_color="#CCCCCC" animation_effect="random" count_of_comments="2" ]