Quyết định công bố Tiêu chuẩn Quốc gia

Người viết: admin - Ngày viết: Thursday, Apr 12, 2018 | 2:40 - Lượt xem: 1120

Ngày 20/3/2018 và 28/3/2018, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành các Quyết định về việc công bố các Tiêu chuẩn Quốc gia sau:

Quyết định 584/QĐ-BKHCN (20/3/2018)

TCVN 12111:2018 Móng cọc vít có cánh đơn ở mũi – Yêu cầu thi công và nghiệm thu

Quyết định 674/QĐ-BKHCN (28/3/2018)

TCVN 12154: 2018 Thông tin địa lý – Khung dữ liệu ảo, ô lưới và phủ

TCVN 12155:2018 Thông tin địa lý – Khuôn thức trao đổi dữ liệu địa lý

Xem chi tiết các Quyết định

[wpdevart_facebook_comment curent_url="https://tcvn.gov.vn/2018/04/quyet-dinh-cong-bo-tieu-chuan-quoc-gia-9/" title_text="" title_text_color="#000000" title_text_font_size="22" title_text_position="left" width="100%" bg_color="#CCCCCC" animation_effect="random" count_of_comments="2" ]