Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch xây dựng Tiêu chuẩn Quốc gia năm 2018

Người viết: admin - Ngày viết: Thursday, Mar 22, 2018 | 3:58 - Lượt xem: 1243

Ngày 29/12/2017, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 3925/QĐ-BKHCN về việc phê duyệt Kế hoạch xây dựng Tiêu chuẩn Quốc gia năm 2018.

Xem chi tiết Quyết định 3925/QĐ-BKHCN

[wpdevart_facebook_comment curent_url="https://tcvn.gov.vn/2018/03/quyet-dinh-ve-viec-phe-duyet-ke-hoach-xay-dung-tieu-chuan-quoc-gia-nam-2018/" title_text="" title_text_color="#000000" title_text_font_size="22" title_text_position="left" width="100%" bg_color="#CCCCCC" animation_effect="random" count_of_comments="2" ]