Quyết định hủy bỏ và công bố Tiêu chuẩn Quốc gia

Người viết: admin - Ngày viết: Tuesday, Mar 27, 2018 | 2:39 - Lượt xem: 1936

Ngày 29/12/2017, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành các Quyết định về việc hủy bỏ và công bố các Tiêu chuẩn Quốc gia sau:

Quyết định hủy bỏ Tiêu chuẩn Quốc gia

Quyết định 3911/QĐ-BKHCN

  1. TCVN 6223:2011 Cửa hàng khí dầu mỏ hóa lỏng (LGP). Yêu cầu chung về an toàn

Quyết định 3927/QĐ-BKHCN

  1. TCVN 6170-1:1996 Công trình biển cố định. Phần 1: Quy định chung
  2. TCVN 6170-2:1998 Công trình biển cố định. Phần 2: Điều kiện môi trường
  3. TCVN 6170-3:1998 Công trình biển cố định. Phần 3: Tải trọng và thiết kế
  4. TCVN 6170-4:1998 Công trình biển cố định. Phần 4: Thiết kế kết cấu thép

Quyết định công bố Tiêu chuẩn Quốc gia

Quyết định 3912/QĐ-BKHCN

  1. TCVN 6223:2017 Cửa hàng khí dầu mỏ hóa lỏng (LGP). Yêu cầu chung về an toàn

Quyết định 3928/QĐ-BKHCN

  1. TCVN 6170-1:2017 Giàn cố định trên biển. Phần 1: Quy định chung
  2. TCVN 6170-2:2017 Giàn cố định trên biển. Phần 2: Điều kiện và tải trọng môi trường
  3. TCVN 6170-3:2017 Giàn cố định trên biển. Phần 3: Tải trọng và thiết kế
  4. TCVN 6170-4:2017 Giàn cố định trên biển. Phần 4: Thiết kế kết cấu thép

Xem chi tiết: Quyết định hủy, Quyết định công bố

[wpdevart_facebook_comment curent_url="https://tcvn.gov.vn/2018/03/quyet-dinh-huy-bo-va-cong-bo-tieu-chuan-quoc-gia-3/" title_text="" title_text_color="#000000" title_text_font_size="22" title_text_position="left" width="100%" bg_color="#CCCCCC" animation_effect="random" count_of_comments="2" ]