Quyết định công bố và hủy bỏ Tiêu chuẩn Quốc gia

Người viết: admin - Ngày viết: Friday, Mar 30, 2018 | 2:29 - Lượt xem: 1952

Ngày 29/12/2017, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành các Quyết định về viêc hủy bỏ và công bố các Tiêu chuẩn Quốc gia sau:

Quyết định hủy bỏ Tiêu chuẩn Quốc gia

Quyết định 3978/QĐ-BKHCN

  1. TCVN 8331:2010 Thiết bị y tế – Hệ thống quản lý chất lượng – Hướng dẫn áp dụng TCVN ISO 13485:2004
  2. TCVN ISO 13485:2004 Dụng cụ y tế -Hệ thống quản lý chất lượng – Yêu cầu đối với các mục đích chế định

Quyết định 3980/QĐ-BKHCN

  1. TCVN 7366:2011 Yêu cầu chung về năng lực của nhà sản xuất mẫu chuẩn

Quyết định công bố Tiêu chuẩn Quốc gia

Quyết định 3979/QĐ-BKHCN

  1. TCVN ISO/TS 9002:2017 Hệ thống quản lý chất lượng – Hướng dẫn áp dụng TCVN ISO 9001:2015
  2. TCVN ISO 13485:2017 Trang thiết bị y tế – Hệ thống quản lý chất lượng – Yêu cầu đối với các mục đích chế định

Quyết định 3981/QĐ-BKHCN

  1. TCVN ISO/IEC 17011:2017 Đánh giá sự phù hợp – Yêu cầu chung đối với tổ chức công nhận các tổ chức đánh giá sự phù hợp
  2. TCVN ISO/IEC 17025: 2017 Yêu cầu chung về năng lực của phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn
  3. TCVN ISO/IEC 17034:2017 Yêu cầu chung về năng lực của nhà sản xuất mẫu chuẩn

Xem chi tiết Quyết định hủy; Quyết định công bố

[wpdevart_facebook_comment curent_url="https://tcvn.gov.vn/2018/03/quyet-dinh-cong-bo-va-huy-bo-tieu-chuan-quoc-gia-3/" title_text="" title_text_color="#000000" title_text_font_size="22" title_text_position="left" width="100%" bg_color="#CCCCCC" animation_effect="random" count_of_comments="2" ]