Kiên Giang – Báo cáo hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng quý I năm 2018 và kế hoạch hoạt động quý II năm 2018

Người viết: admin - Ngày viết: Friday, Mar 23, 2018 | 2:12 - Lượt xem: 1622

Ngày 08/3/2018,  Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Kiên Giang báo cáo hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng quý I năm 2018 và kế hoạch hoạt động quý II năm 2018.

Xem chi tiết Báo cáo

[wpdevart_facebook_comment curent_url="https://tcvn.gov.vn/2018/03/kien-giang-bao-cao-hoat-dong-tieu-chuan-do-luong-chat-luong-quy-i-nam-2018-va-ke-hoach-hoat-dong-quy-ii-nam-2018/" title_text="" title_text_color="#000000" title_text_font_size="22" title_text_position="left" width="100%" bg_color="#CCCCCC" animation_effect="random" count_of_comments="2" ]