Đồng Tháp-Báo cáo hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quý I/2018 và kế hoạch nhiệm vụ Quý II năm 2018

Người viết: admin - Ngày viết: Tuesday, Mar 13, 2018 | 2:05 - Lượt xem: 1406

Ngày 12/3/2018, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Đồng Tháp báo cáo hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quý I/2018 và kế hoạch nhiệm vụ Quý II năm 2018.

Xem chi tiết Báo cáo

[wpdevart_facebook_comment curent_url="https://tcvn.gov.vn/2018/03/dong-thap-bao-cao-hoat-dong-tieu-chuan-do-luong-chat-luong-quy-i-2018-va-ke-hoach-nhiem-vu-quy-ii-nam-2018/" title_text="" title_text_color="#000000" title_text_font_size="22" title_text_position="left" width="100%" bg_color="#CCCCCC" animation_effect="random" count_of_comments="2" ]