Công văn hướng dẫn xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách KH&CN năm 2019 và 03 năm 2019-2021

Người viết: admin - Ngày viết: Wednesday, Mar 28, 2018 | 9:45 - Lượt xem: 1214

Thực hiện Công văn số 721/BKHCN-KHTC ngày 21/3/2018 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách KH&CN năm 2019 và 03 năm 2019-2021, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã ban hành công văn số 734/TĐC-KHTC ngày 26/3/2018 để hướng dẫn các đơn vị trực thuộc Tổng cục xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 và 03 năm 2019-2021.

Xem chi tiết Công văn 734/TĐC-KHTC

[wpdevart_facebook_comment curent_url="https://tcvn.gov.vn/2018/03/cong-van-huong-dan-xay-dung-ke-hoach-va-du-toan-ngan-sach-khcn-nam-2019-va-03-nam-2019-2021/" title_text="" title_text_color="#000000" title_text_font_size="22" title_text_position="left" width="100%" bg_color="#CCCCCC" animation_effect="random" count_of_comments="2" ]