Quyết định công bố và hủy bỏ Tiêu chuẩn Quốc gia

Người viết: admin - Ngày viết: Wednesday, Feb 7, 2018 | 8:25 - Lượt xem: 1396

Ngày 29/12/2017, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành các Quyết định về việc công bố và hủy bỏ các Tiêu chuẩn Quốc gia sau:

Quyết định hủy bỏ Tiêu chuẩn Quốc gia

Quyết định 3866/QĐ-BKHCN

 1. TCVN 8021-1:2008 Công nghệ thông tin – Mã phân định đơn nhất – Phần 1: Mã phân định đơn nhất đối với các đơn vị vận tải
 2. TCVN 8021-2:2008 Công nghệ thông tin – Mã phân định đơn nhất – Phần 2: Thủ tục đăng ký
 3. TCVN 8021-3:2009 Công nghệ thông tin – Mã phân định đơn nhất – Phần 3: Quy tắc chung đối với các mã phân định đơn nhất
 4. TCVN 8021-4:2009 Công nghệ thông tin – Mã phân định đơn nhất – Phần 4: Vật phẩm riêng
 5. TCVN 8021-5:2009 Công nghệ thông tin – Mã phân định đơn nhất – Phần 5: Mã phân định đơn nhất đối với vật phẩm là đơn vị vận tải có thể quay vòng (RTIs)
 6. TCVN 8021-6:2009 Công nghệ thông tin – Mã phân định đơn nhất – Phần 6: Mã phân định đơn nhất đối với đơn vị nhóm sản phẩm

Quyết định công bố Tiêu chuẩn Quốc gia

Quyết định 3861/QĐ-BKHCN

 1. TCVN 12106:2017 Dịch vụ Tài chính – Mã phân định thực thể pháp nhân

Quyết định 3867/QĐ-BKHCN

 1. TCVN 8021-1:2017 Công nghệ thông tin – Kĩ thuật phân định và thu nhận dữ liệu tự động – Phân định đơn nhất – Phần 1: Đơn vị vận tải đơn chiếc.
 2. TCVN 8021-2:2017 Công nghệ thông tin – Kĩ thuật phân định và thu nhận dữ liệu tự động – Phân định đơn nhất – Phần 2: Thủ tục đăng ký
 3. TCVN 8021-3:2017 Công nghệ thông tin – Kĩ thuật phân định và thu nhận dữ liệu tự động – Phân định đơn nhất – Phần 3: Quy tắc chung
 4. TCVN 8021-4:2017 Công nghệ thông tin – Kĩ thuật phân định và thu nhận dữ liệu tự động – Phân định đơn nhất – Phần  4: Sản phẩm đơn chiếc và gói sản phẩm
 5. TCVN 8021-5:2017 Công nghệ thông tin – Kĩ thuật phân định và thu nhận dữ liệu tự động – Phân định đơn nhất – Phần 5: Đơn vị vận tải đơn chiếc có thể quay vòng (RTIs)
 6. TCVN 8021-6:2017 Công nghệ thông tin – Kĩ thuật phân định và thu nhận dữ liệu tự động – Phân định đơn nhất – Phần  6: Nhóm

Xem chi tiết Quyết định hủy; Quyết định công bố

[wpdevart_facebook_comment curent_url="https://tcvn.gov.vn/2018/02/quyet-dinh-cong-bo-va-huy-bo-tieu-chuan-quoc-gia-2/" title_text="" title_text_color="#000000" title_text_font_size="22" title_text_position="left" width="100%" bg_color="#CCCCCC" animation_effect="random" count_of_comments="2" ]