Danh sách các tổ chức chứng nhận/giám định chất lượng sản phẩm dệt may được chỉ định

Người viết: admin - Ngày viết: Monday, Feb 26, 2018 | 3:02 - Lượt xem: 2068

Căn cứ Thông tư số 21/2017/TT-BCT ngày 23 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương Ban hành Quy chuẩn quốc gia về mức giới hạn hàm lương formaldehyt và các amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo trong sản phẩm Dệt May, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ký Quyết định số 560/QĐ-BCT ngày 13 tháng 02 năm 2018 về việc chỉ định tổ chức chứng nhận/giám định sản phẩm dệt may.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký đến hết ngày 31/12/2018.

Xem chi tiết Quyết định

[wpdevart_facebook_comment curent_url="https://tcvn.gov.vn/2018/02/danh-sach-cac-to-chuc-chung-nhan-giam-dinh-chat-luong-san-pham-det-may-duoc-chi-dinh/" title_text="" title_text_color="#000000" title_text_font_size="22" title_text_position="left" width="100%" bg_color="#CCCCCC" animation_effect="random" count_of_comments="2" ]