Kiên Giang – Báo cáo hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 01 năm 2018 và kế hoạch hoạt động tháng 02 năm 2018

Người viết: admin - Ngày viết: Tuesday, Jan 16, 2018 | 7:45 - Lượt xem: 1565

Ngày 08/01/2018, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Kiên Giang báo cáo hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 01 năm 2018 và kế hoạch hoạt động tháng 02 năm 2018.

Xem chi tiết Báo cáo

[wpdevart_facebook_comment curent_url="https://tcvn.gov.vn/2018/01/kien-giang-bao-cao-hoat-dong-tieu-chuan-do-luong-chat-luong-thang-01-nam-2018-va-ke-hoach-hoat-dong-thang-02-nam-2018/" title_text="" title_text_color="#000000" title_text_font_size="22" title_text_position="left" width="100%" bg_color="#CCCCCC" animation_effect="random" count_of_comments="2" ]