Danh sách tổ chức kiểm định đã đăng ký hoạt động theo quy định tại Nghị định số 107/2016/NĐ-CP

Người viết: admin - Ngày viết: Friday, Jan 5, 2018 | 1:34 - Lượt xem: 5539

Danh sách tổ chức kiểm định đã đăng ký hoạt động kiểm định theo quy định tại Nghị định số 107/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ.

Xem chi tiết tại đây.

[wpdevart_facebook_comment curent_url="https://tcvn.gov.vn/2018/01/danh-sach-to-chuc-kiem-dinh-da-dang-ky-hoat-dong-kiem-dinh-theo-quy-dinh-tai-nghi-dinh-so-107-2016-nd-cp-ngay-01-7-2016-cua-chinh-phu/" title_text="" title_text_color="#000000" title_text_font_size="22" title_text_position="left" width="100%" bg_color="#CCCCCC" animation_effect="random" count_of_comments="2" ]