Danh sách tổ chức đã được cấp GCN đủ điều kiện sản xuất MBH theo quy định tại Nghị định số 87/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ

Người viết: admin - Ngày viết: Tuesday, Jan 16, 2018 | 4:00 - Lượt xem: 2863

Danh sách Tổ chức chứng nhận đã được cấp GCN đủ điều kiện sản xuất MBH theo quy định tại Nghị định số 87/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ

Xem chi tiết tại đây

[wpdevart_facebook_comment curent_url="https://tcvn.gov.vn/2018/01/danh-sach-to-chuc-chung-nhan-da-duoc-cap-gcn-du-dieu-kien-san-xuat-mbh-theo-quy-dinh-tai-nghi-dinh-so-87-2016-nd-cp-ngay-01-7-2016-cua-chinh-phu/" title_text="" title_text_color="#000000" title_text_font_size="22" title_text_position="left" width="100%" bg_color="#CCCCCC" animation_effect="random" count_of_comments="2" ]