Quyết định số 4098/QĐ-BKHCN ngày 31/12/2015 của Bộ KH&CN Về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ (Lĩnh vực: Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng)

Người viết: admin - Ngày viết: Thursday, Dec 14, 2017 | 8:32 - Lượt xem: 1207

Quyết định số 4098/QĐ-BKHCN ngày 31/12/2015 của Bộ KH&CN

[wpdevart_facebook_comment curent_url="https://tcvn.gov.vn/2017/12/quyet-dinh-so-4098qd-bkhcn-ngay-31122015-cua-bo-khcn-ve-viec-cong-bo-thu-tuc-hanh-chinh-thuoc-pham-vi-chuc-nang-quan-ly-cua-bo-khoa-hoc-va-cong-nghe-linh-vuc-tieu-chuan-do-luong-chat-luong/" title_text="" title_text_color="#000000" title_text_font_size="22" title_text_position="left" width="100%" bg_color="#CCCCCC" animation_effect="random" count_of_comments="2" ]