Quyết định của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành và được thay thế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ (Lĩnh vực: Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng)

Người viết: admin - Ngày viết: Thursday, Dec 14, 2017 | 8:42 - Lượt xem: 1132

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành và được thay thế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ (Lĩnh vực: Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng)

Quyết định công bố TTHC của Thông tư 27-28

Thu tuc HC TT 27, 28 ngày 03.6.2013

[wpdevart_facebook_comment curent_url="https://tcvn.gov.vn/2017/12/quyet-dinh-cua-bo-truong-bo-khoa-hoc-va-cong-nghe-ve-viec-cong-bo-thu-tuc-hanh-chinh-moi-ban-hanh-va-duoc-thay-the-thuoc-pham-vi-chuc-nang-quan-ly-cua-bo-khoa-hoc-va-cong-nghe-linh-vuc-tieu-chuan-do/" title_text="" title_text_color="#000000" title_text_font_size="22" title_text_position="left" width="100%" bg_color="#CCCCCC" animation_effect="random" count_of_comments="2" ]