Lấy ý kiến dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 24/2015/TT-BKHCN Quy định về thanh tra viên, công chức thanh tra chuyên ngành và cộng tác viên thanh tra ngành khoa học và công nghệ

Người viết: admin - Ngày viết: Monday, Dec 25, 2017 | 2:06 - Lượt xem: 1722

Công văn  3950/BKHCN-TĐC

Phụ lục thông tư 24.2015

Thông tư 24 SĐ

Tờ trình dự thảo Công văn  3950/BKHCN-TĐC

[wpdevart_facebook_comment curent_url="https://tcvn.gov.vn/2017/12/lay-y-kien-du-thao-thong-tu-sua-doi-bo-sung-thong-tu-so-24-2015-tt-bkhcn-quy-dinh-ve-thanh-tra-vien-cong-chuc-thanh-tra-chuyen-nganh-va-cong-tac-vien-thanh-tra-nganh-khoa-hoc-va-cong-nghe/" title_text="" title_text_color="#000000" title_text_font_size="22" title_text_position="left" width="100%" bg_color="#CCCCCC" animation_effect="random" count_of_comments="2" ]