Lấy ý kiến dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật về dầu nhờn động cơ

Người viết: admin - Ngày viết: Monday, Dec 25, 2017 | 2:13 - Lượt xem: 1503

 

1. Công văn lấy ý kiến 

2. Dự thảo thông tư BKHCN ban hành QCVN về dầu nhờn TT

3. Thuyết minh QCVN Dầu nhờn động cơ 

4. QCVN dầu nhờn động cơ -2017-BKHCN 

[wpdevart_facebook_comment curent_url="https://tcvn.gov.vn/2017/12/lay-y-kien-du-thao-quy-chuan-ky-thuat-ve-dau-nhon-dong-co/" title_text="" title_text_color="#000000" title_text_font_size="22" title_text_position="left" width="100%" bg_color="#CCCCCC" animation_effect="random" count_of_comments="2" ]