Lập kế hoạch đầu tư công năm 2017

Người viết: admin - Ngày viết: Sunday, Dec 17, 2017 | 8:59 - Lượt xem: 1466

Thực hiện Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 02/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và dự toán ngân sách năm 2017, Công văn số 4456/BKHĐT-TH ngày 09/6/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về lập kế hoạch đầu tư công năm 2017, Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn các đơn vị lập kế hoạch đầu tư công năm 2017.
Chi tiết tại tệp đính kèm
[wpdevart_facebook_comment curent_url="https://tcvn.gov.vn/2017/12/lap-ke-hoach-dau-tu-cong-nam-2017/" title_text="" title_text_color="#000000" title_text_font_size="22" title_text_position="left" width="100%" bg_color="#CCCCCC" animation_effect="random" count_of_comments="2" ]