Kiên Giang – báo cáo kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng năm 2017 và kế hoạch năm 2018

Người viết: admin - Ngày viết: Thursday, Dec 28, 2017 | 7:28 - Lượt xem: 1874

Ngày 18/12/2017, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Kiên Giang báo cáo kết quả hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng năm 2017 và kế hoạch năm 2018.
Xem chi tiết Báo cáo

[wpdevart_facebook_comment curent_url="https://tcvn.gov.vn/2017/12/kien-giang-bao-cao-ket-qua-hoat-dong-tieu-chuan-do-luong-chat-luong-nam-2017-va-ke-hoach-nam-2018/" title_text="" title_text_color="#000000" title_text_font_size="22" title_text_position="left" width="100%" bg_color="#CCCCCC" animation_effect="random" count_of_comments="2" ]